سؤالات رایج

اختصاص صندلی

مسافرانی که صندلی خود را پیش از پرواز انتخاب کرده باشند می توانند این اطمینان را داشته باشند که صندلی انتخاب شده در حین پرواز به آنها اختصاص خواهد داشت.

مسافرانی که زودتر از دیگران به پیشخوان های پذیرش مراجعه می کنند در اولویت نشستن در صندلی های ردیف های جلویی هواپیما قرار دارند.اصولاٌ در هنگام پذیرش اعضای یک  خانواده سعی بر این است که صندلی های کنار هم به آنها اختصاص داده شود.اگرچه توصیه ما این است که به منظور اطمینان از اختصاص صندلی مناسب ، قبل از پرواز نسبت به رزرو آن اقدام شود.

امکان اختصاص صندلی های اضطراری برای نوزادان ، معلولین و افراد دارای نیاز های خاص وجود ندارد.

صندلی اختصاص داده شده به مسافرینی که قصد جابه جایی شاهین را دارند ، دور از درب های خروج اضطرای به سمت عقب هواپیما خواهد بود.صندلی ها در زمان پذیرش به مسافران اختصاص خواهد یافت.