سؤالات رایج

استرداد

در ایرعربیا خط مشی استرداد وجه وجود ندارد. در عوض، در هنگام کنسل کردن بلیط مبلغ پرداختی شما پس از کسر هزینۀ لغو و همۀ هزینه های اعمالی دیگر بصورت اعتبار ایرعربیا حفظ خواهد شد. به این ترتیب مسافر قادر خواهد بود تا این  اعتبار را در پروازهای آینده ای که تا یک سال پس از تاریخ پرداخت باشند استفاده کند.

اعتبار مذکور مشمول پروازهای مراکش نمی شود.