سؤالات رایج

بانوان باردار

ایرعربیا قادر به پذیرش بانوان بارداری است که بیش از 35 هفته از بارداری آن ها نگذشته باشد به شرط آنکه مسافر گواهی پزشکی مربوط به تعداد هفته های بارداری در زمان پرواز  و برخورداری از سلامت کافی برای سفرهوایی را ارائه نمایند. گواهی باید به امضای دکتر رسیده باشد و تا 7 روز پس از صدور معتبر است.

اجازۀ سفر به بانوان بارداری که بیش از 36 هفته از بارداری آن ها گذشته باشد داده نخواهد شد. چنانچه جنین شخص باردار دوقلو، سه قلو و غیره باشند، باید سفر تا پایان هفته 32 بارداری به اتمام رسیده باشد و لذا باید سفر بازگشت نیز قبل از این زمان باشد.