سؤالات رایج

مسافران دارای نیازهای خاص

در ایرعربیا به مسافرانی که دارای معلولیت دائم می باشند  ویلچر  داده می شود. این خدمات در صورتی که مسافر دارای گواهی پزشکی مربوطه یا هرگونه سند مؤید معلولیت باشد بصورت رایگان ارائه می شود. تمام کابین های ایرعربیا مجهز به ویلچری مخصوصی برای کمک به مسافران دارای نیاز و افراد مسن برای حرکت در کابین هواپیما هستند. توصیه می شود در هنگام رزرو بلیط، ایرعربیا را از درخواست خود مطلع نمائید تا خدمات مورد نظر پیشاپیش تهیه گردد.