سؤالات رایج

بلیط باز

ایرعربیا سیاستی در قبال صدور بلیط به صورت  باز ندارد. در عوض، در صورت کنسل کردن بلیط ، مبلغ پرداختی شما پس از کسر هزینه ی کنسلی  و هزینه های مربوط دیگر به صورت اعتبار ایرعربیا محفوظ خواهد ماند. شما قادر خواهید بود  از این اعتبار در پروازهای آینده تا یک سال از تاریخ پرداخت بلیط قبلی استفاده کنید.

اعتبار مشمول پروازهای مراکش نمی شود.