سؤالات رایج

پروازهایی که مسافر از آنها جا مانده است

در صورت جا ماندن از پرواز، بلیطتان را از دست داده و مبلغ آن سوخت می گردد و برای پروازهای آینده قادر نخواهید بود از آن استفاده کنید. چنانچه هنوز مایل به سفر باشید باید بلیط دیگری تهیه کنید.