سؤالات رایج

تأخیرهای پروازی

در صورت تأخیر پرواز  چنانچه مدت زمان  تأخیر به گونه باشد که فرصت کافی وجود داشته باشد، ما این تضمین را  می دهیم که تأخیر پرواز را از طریق ایمیل و پیامک به مسافران اطلاع رسانی شود. همچنین همکاری مطلوب با مسافران صورت خواهد گرفت و صندلی آنها برای پروازهای موجود بعدی به همان مقصد حفظ خواهد شد. با وجود این، در صورتی که نتوانیم پرواز به مقصد مورد نظر را ارائه دهیم می توانید درخواست استرداد مبلغ بلیط را نمائید.