سؤالات رایج

پرداخت های تکراری

چنانچه برای یک رزرو چندین بار از حساب کارت اعتباری شما برداشت شده است، لطفاً از طریق تماس با مرکز تماس یا مراجعه به وبسایت نوع خطا را به ما اطلاع دهید.

ما مسئلۀ پرداخت را بررسی خواهیم کرد و چنانچه خطای سیستمی از ناحیۀ ما باشد، مبلغی را که اضافه از حسابتان کسر شده است به کارت اعتباری تان برگشت خواهیم داد.