سؤالات رایج

استفاده از اعتبار

شما قادر خواهید بود تا از اعتبار ذخیره شده در حساب  ایرعربیا برای هر پرواز در صورت موجود بودن و به شرط داشتن شرایط زیر استفاده کنید.

  1. باید شماره رزرو دربردارندۀ اعتبار را برای انجام رزرو جدید ارائه کنید.
  2. تاریخ پرواز بلیط جدید باید در دامنۀ یک سال پس از پرداخت اولیه مربوط به اعتبار موجود باشد.
  3. اعتبار ایرعربیا قابل انتقال به شخص ثالث نیست و تنها توسط خود مسافر قابل استفاده خواهد بود.

      اعتبار برای پرواز های مراکش قابل استفاده نیست.