سؤالات رایج

فرآیند گرفتن کارت پرواز و تحویل اثاثیه

پیشخوان های کارت پرواز سه ساعت قبل از پرواز باز و 1 ساعت قبل از پرواز  بسته می شوند. لذا تقاضا می شود در بازۀ تعیین شده با در دست داشتن اصل مدارک سفر و مدارک لازم برای بخش مهاجرت کشور مبدأ و مقصد به پیشخوان مراجعه کنید.

کارکنان ما اثاثیه سفر را تحویل خواهند گرفت و با برچسب گذاری برای هر یک از اقلام،  کارت پرواز حاوی نام، جزئیات پرواز، شمارۀ درگاه ورودی، شماره صندلی و زمان سوار شدن به هواپیما را به شما ارائه خواهند کرد.

از رسیدن به درگاه ورودی تعیین شده در زمان مقرر اطمینان حاصل کنید و مدارک سفر و کارت پروازتان را به مسئول مربوطه ارائه دهید.