سؤالات رایج

تأیید رزرو

با پرداخت مبلغ رزرو، شماره رزرو ایجاد و بلیط الکترونیکی به ایمیلتان ارسال می شود. رزرو شما در این هنگام تأیید شده تلقی می شود و نیازی به تماس با ما برای تأیید آن نیست.