سؤالات رایج

انتخاب صندلی

با پرداخت هزینه اضافی در هنگام رزرو امکان انتخاب صندلی وجود دارد. اگر صندلی تان را از قبل انتخاب نکنید، کارکنان یکی از صندلی های موجود را در هنگام گرفتن کارت پرواز به شما اختصاص خواهند داد.

به جهت موارد احتیاطی، صندلی های اضطراری پیش نیازهای خاصی دارند چرا که مسافران همراه با نوزادان و مسافران دارای ناتوانی حرکتی قادر به استفاده از این نوع صندلی ها نیستند.